Matteüs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 1

Bijbel Matteüs 1:1 1 Het geslachtsregister van Yešúʿ Mšíḥā, zoon van Dawid, zoon van ʾAbrāhām.
Ktābā di ílídúteh, of 'geboorteregister'.
'Christus' (Grieks) en 'Mšíḥā' (Aramees) betekenen 'gezalfde'.
Bijbel Matteüs 1:2 2 ʾAbrāhām verwekte ʾÍsḥāq, ʾÍsḥāq verwekte Yaʿqúb, Yaʿqúb verwekte Yihúdā en zijn broers.
Bijbel Matteüs 1:3 3 Yihúdā verwekte Farṣ en Zarḥ (bij Tāmār), Farṣ verwekte Ḥeṣrún, Ḥeṣrún verwekte ʾĀrām.
Bijbel Matteüs 1:4 4 ʾĀrām verwekte ʿAminādāb, ʿAminādāb verwekte Naḥšún, Naḥšún verwekte Salmān.
Bijbel Matteüs 1:5 5 Salmān verwekte Bāʿāz bij Rāḥāb, Bāʿāz verwekte ʿÚbíd bij Rāʿút, ʿÚbíd verwekte ʾÍšay.
Bijbel Matteüs 1:6 6 ʾÍšay verwekte Dawid, de koning. Dawid verwekte Šlémún door de vrouw van ʾÚriyā.
Bijbel Matteüs 1:7 7 Šlémún verwekte Raḥabʿam, Raḥabʿam verwekte ʾAbía, ʾAbía verwekte ʾĀsā.
Bijbel Matteüs 1:8 8 ʾĀsā verwekte Yāhúšāfāt, Yāhúšāfāt verwekte Yúrām, Yúrām verwekte ʿÚzyā.
Ahazia, Joas, Amazia worden weggelaten vanwege o.a. 1 Koningen 21:20-26.
Bijbel Matteüs 1:9 9 ʿÚzyā verwekte Yútām, Yútām verwekte ʾĀḥāz, ʾAḥāz verwekte Ḥezaqyā.
Bijbel Matteüs 1:10 10 Ḥezaqyā verwekte Mnaše, Mnaše verwekte ʾAmún, ʾAmún verwekte Yúšiyā.
Bijbel Matteüs 1:11 11 Yúšíyā verwekte Yúkanyā en zijn broers in de ballingschap van Bābel.
Vervloekt. Talmud traktaten Sanhedrin 37b en 38a over zijn berouw. Joahaz, Joachin, Zedekia worden weggelaten.
Bijbel Matteüs 1:12 12 Na de ballingschap van Bābel nu, verwekte Yúkanyā Šelatiʾyl, Šelatiʾyl verwekte Zúrbābel.
1 Kronieken 3.
Bijbel Matteüs 1:13 13 Zúrbābel verwekte ʾAbiúd, ʾAbiúd verwekte ʾElyāqím, ʾElyāqím verwekte ʿĀzúr.
Bijbel Matteüs 1:14 14 ʿĀzúr verwekte Zādúq, Zādúq verwekte ʾAkín, ʾAkín verwekte ʾElíúd.
Bijbel Matteüs 1:15 15 ʾElíúd verwekte ʾElíāzār, ʾElíāzār verwekte Mātān, Mātān verwekte Yaʿqúb.
Bijbel Matteüs 1:16 16 Yaʿqúb verwekte Yawsef, de man van Maryam, uit wie Yešúʿ werd geboren, de Mšíḥā genoemd.
(gabra) impliceert hier 'vader'. Daniël 6:24; Matteüs 7:9; 17:14,15; Lucas 11:11
Bijbel Matteüs 1:17 17 Dus waren alle generaties van ʾAbrāhām tot Dawid veertien generaties en van Dawid tot de ballingschap in Bābel veertien generaties en van de ballingschap in Bābel tot de Mšíḥā, veertien generaties.
Bijbel Matteüs 1:18 18 Nu was de geboorte van Yešúʿ Mšíḥā als volgt: nadat zijn moeder Maryam met Yawsef was verloofd, werd ze zwanger bevonden van de Heilige Geest, nog voordat ze gemeenschap hadden gehad.
Idioom. (makira) Voor Yawsef was gekocht, met een bruidsschat.
Bijbel Matteüs 1:19 19 Haar echtgenoot Yawsef was echter rechtvaardig en wilde haar niet blootstellen, en hij dacht dat hij haar heimelijk zou scheiden.
(ba’la) In tegenstelling tot 'gawra' vers 16 (man, persoon).
Bijbel Matteüs 1:20 20 Terwijl hij deze dingen overdacht verscheen hem een engel van de HEER in een droom die zei: "Yawsef, zoon van Dawid, vrees het niet om Maryam tot vrouw te nemen, want wat in haar is verwekt, is van de Heilige Geest.
Handelingen 12:15.
Māryā. YHWH.
Bijbel Matteüs 1:21 21 Ze zal een zoon baren en ze zal hem Yešúʿ noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden."
Hij zal redden.
Bijbel Matteüs 1:22 22 Dit alles was echter gebeurd zodat werd vervuld wat de HEER had gesproken door de profeet:
Bijbel Matteüs 1:23 23 "Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Men zal hem ʿAmanúʾyíl noemen." Vertaald betekent dat 'met ons is onze God'.
Jesaja 7:14, POT heeft 'btúltā' en LXX heeft 'partenos'. MT heeft 'meisje' (almah)
Zacharia 8:23. Aman Alāhan
Bijbel Matteüs 1:24 24 Nadat Yawsef opstond van zijn slaap, deed hij zoals de engel van de HEER hem had geboden en hij nam haar bij zich [thuis].
Bijbel Matteüs 1:25 25 En hij had geen gemeenschap met haar totdat ze haar eerstgeboren zoon baarde en ze noemde hem Yešúʿ.
Idioom. 'hij kende haar niet'.
Jahweh is redding. Exodus 14:13

Bijgewerkt: vrijdag 15 september 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.