Matteüs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 19

Bijbel Matteüs 19:1 1 Toen Yešúʿ deze woorden had beëindigd, vertrok hij uit Glílā en kwam aan de grens van Yihúd, aan de overkant van de Yúrdnān.
Bijbel Matteüs 19:2 2 En vele menigten volgden hem, en hij genas hen daar.
Bijbel Matteüs 19:3 3 Toen kwamen er Afgescheidenen bij hem om hem te beproeven en ze zeiden: "Is het een man toegestaan om zijn vrouw om elke reden weg te sturen?"
Bijbel Matteüs 19:4 4 Maar hij antwoordde en zei tegen hen: "Hebt u niet gelezen dat hij die vanaf het begin heeft gemaakt, hen mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?
Genesis 1:27.
Bijbel Matteüs 19:5 5 En hij zei: "Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en de twee zullen één vlees zijn.
Genesis 2:24
Bijbel Matteüs 19:6 6 Dan zullen ze niet twee [lichamen] maar één lichaam zijn. Wat God daarom heeft verenigd, zal een mens niet scheiden."
Bijbel Matteüs 19:7 7 Ze zeiden tegen hem: "Waarom heeft Muše dan geboden dat hij haar een scheidingsbrief zou geven en haar weg te sturen?
Deuteronomium 24:1,2.
Bijbel Matteüs 19:8 8 Hij zei tegen hen: "Muše, tegenover de hardheid van uw hart, stond u toe zich van uw vrouw te scheiden, maar dat was in het begin niet zo.
Bijbel Matteüs 19:9 9 Maar ik zeg u, dat degene die zijn vrouw verlaat, terwijl ze geen overspeelster is, en een ander neemt, overspel pleegt. Degene die de verworpen vrouw neemt, pleegt overspel."
Bijbel Matteüs 19:10 10 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: "Als het zo fout is tussen man en vrouw, is het niet nuttig een vrouw te nemen."
Bijbel Matteüs 19:11 11 Maar hij zei tegen hen: "Niet iedereen kan aan dit woord voldoen, maar degene aan wie het is gegeven.
Bijbel Matteüs 19:12 12 Want er zijn eunuchen die zo uit de moederschoot zijn geboren, en er zijn eunuchen die zo door mensen zijn gemaakt en er zijn eunuchen die zichzelf tot gelovige hebben gemaakt om het koninkrijk van de hemel. Laat degene die ruimte kan maken, er ruimte voor maken!"
Handelingen 16:1.
Bijbel Matteüs 19:13 13 Toen bracht men hem kinderen zodat hij hun de handen zou opleggen en bidden. Maar zijn leerlingen berispten hen.
Bijbel Matteüs 19:14 14 Maar Yešúʿ zei tegen hen: "Laat de kinderen bij me komen, en verbied het ze niet want voor wie als zij zijn is het koninkrijk van de hemel."
Bijbel Matteüs 19:15 15 En hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.
Bijbel Matteüs 19:16 16 Er kwam iemand en naderde en zei tegen hem: "Goede Leraar! Wat voor goeds moet ik doen zodat ik eeuwig leven zal hebben?"
Bijbel Matteüs 19:17 17 Hij zei tegen hem: "Waarom noemt u mij goed? Want, niemand is goed behalve één, God. Als u nu het leven wilt binnengaan, houd dan de geboden."
Sommige vertalingen hebben 'waarom vraagt u naar het goede'? Marcus 2:7; Johannes 20:28
Bijbel Matteüs 19:18 18 Hij zei tegen hem: "Welke?" Yešúʿ zei tegen hem: U zult niet doden, geen overspeel plegen, niet stelen en geen vals getuigenis afleggen,
Bijbel Matteüs 19:19 19 eer uw vader en uw moeder en heb uw naaste lief als uzelf.
Exodus 20:12, 13
Bijbel Matteüs 19:20 20 De jongeman zei tegen hem: "Al deze dingen heb ik vanaf mijn jeugd gehouden. Wat ontbreekt mij?"
Bijbel Matteüs 19:21 21 Yešúʿ zei tegen hem: "Als u volmaakt wilt zijn, ga en verkoop uw bezit, geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben en kom, volg mij!"
Bijbel Matteüs 19:22 22 Toen de jongeman dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezit.
Bijbel Matteüs 19:23 23 Yešúʿ zei daarom tegen zijn leerlingen: "Ik zeg jullie met zekerheid dat het moeilijk is voor een rijke om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.
Bijbel Matteüs 19:24 24 Opnieuw zeg ik jullie dat het voor een kabel eenvoudiger is het oog van een naald binnen te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan."
zie Marcus 10:25
Bijbel Matteüs 19:25 25 Toen de leerlingen dit hadden gehoord zeiden ze zeer verbijsterd: "Wie kan nu gered worden?"
Bijbel Matteüs 19:26 26 Maar Yešúʿ keek naar hen en zei: "Bij mensen kan dit niet, maar bij God kan alles."
Bijbel Matteüs 19:27 27 Toen antwoordde Kiʾfā en zei tegen hem: "Zie, wij hebben alles achtergelaten en we volgen u! Wat zullen wij dan hebben?"
Bijbel Matteüs 19:28 28 Yešúʿ zei tegen hen: "Ik zeg jullie met zekerheid dat jullie die me hebben gevolgd, in de nieuwe wereld, wanneer de Mensenzoon op zijn troon van glorie zal zitten, ook op twaalf tronen zullen zitten en de twaalf stammen van Isrāʾyel zullen oordelen.
Grieks heeft regeneratie. Titus 3:5; Openbaring 21:5.
Bijbel Matteüs 19:29 29 Elke man die huis of broer of zuster of vader of moeder of kinderen of steden om mijn naam achterlaat, zal honderdvoudig ontvangen en eeuwig leven beërven.
Bijbel Matteüs 19:30 30 Velen [die de] eersten [zijn], zullen de laatsten zijn, en de laatsten zullen de eersten zijn."

Bijgewerkt: maandag 17 april 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.