Matteüs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 22

Bijbel Matteüs 22:1 1 Yešúʿ antwoordde opnieuw en vertelde hun een gelijkenis en zei:
Bijbel Matteüs 22:2 2 "Het koninkrijk van de hemel lijkt op een mens, een koning die een bruiloft voor zijn zoon bereidde.
Bijbel Matteüs 22:3 3 En hij zond zijn bedienden uit om de genodigden bijeen te roepen voor de bruiloft. Men wilde echter niet komen.
Bijbel Matteüs 22:4 4 Opnieuw zond hij andere bedienden uit en zei: 'Zeg de genodigden: 'Zie, mijn maaltijd is voorbereid. Ik heb mijn stieren en mijn vetgemeste [ossen] geslacht en alles is voorbereid. Kom naar de bruiloft!'
Bijbel Matteüs 22:5 5 Maar zij veronachtzaamden het en vertrokken. De één naar zijn veld en de ander naar zijn handel.
Bijbel Matteüs 22:6 6 Maar de rest greep zijn bedienden en ze verachtten hen en ze doodden hen.
Bijbel Matteüs 22:7 7 Maar de koning hoorde het en zond getergd zijn legers en vernietigde die moordenaars en verbrandde hun stad.
Bijbel Matteüs 22:8 8 Toen zei hij tegen zijn bedienden: 'De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard.
Bijbel Matteüs 22:9 9 Ga daarom naar de zijwegen en nodig iedereen die jullie vinden uit voor de bruiloft'.
de uitgangen van de wegen.
Bijbel Matteüs 22:10 10 En die bedienden gingen voort naar de wegen en vergaderden wie ze vonden, zowel slechten als goeden, en de bruiloftszaal raakte gevuld met gasten.
Bijbel Matteüs 22:11 11 En de koning kwam binnen om te kijken wie de gasten waren, maar hij zag daar een man die geen bruiloftskleding had aangedaan.
Romeinen 12:1
Bijbel Matteüs 22:12 12 En hij zei tegen hem: 'Mijn kameraad! Hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding hebt?' Hij zweeg echter.
Bijbel Matteüs 22:13 13 Toen zei de koning tegen de dienaren: 'Bind zijn handen en zijn voeten en werp hem in de buitenste duisternis. Daar zullen gehuil en knarsende tanden zijn.
Romeinen 11:21
Bijbel Matteüs 22:14 14 Want er zijn velen geroepen, maar weinigen verkozen'.
Bijbel Matteüs 22:15 15 Toen gingen de Afgescheidenen weg en overlegden hoe ze hem op een woord zouden vangen.
Bijbel Matteüs 22:16 16 En ze zonden hem hun leerlingen met degenen van het huis van Herodes, en ze zeiden: "Leraar! Wij weten dat u echt bent en dat u de weg van God in waarheid leert. U bevoordeelt mensen niet, want u accepteert geen toneel.
Bijbel Matteüs 22:17 17 Zeg ons daarom hoe u het ziet. Is het toegestaan om hoofdgeld aan de keizer te geven, of niet?"
Bijbel Matteüs 22:18 18 Maar Yešúʿ kende hun slechtheid en zei: "Waarom beproeft u mij, toneelspelers!
Bijbel Matteüs 22:19 19 Toon me de denarie van het hoofdgeld." Men bracht hem een denarie.
Bijbel Matteüs 22:20 20 En hij zei tegen hen: "Van wie is de afbeelding en het opschrift?"
Bijbel Matteüs 22:21 21 Ze zeiden tegen hem: "Van de keizer." Toen zei hij tegen hen: "Geef daarom wat van de keizer is aan de keizer en wat van God is aan God."
Bijbel Matteüs 22:22 22 Toen men dit had gehoord was men verbaasd. Men verliet hem en ging weg.
Bijbel Matteüs 22:23 23 Die zelfde dag kwamen de Zadokieten die hem zeiden: "Er is geen opstanding van de doden!" Dus vroegen ze hem,
Lezing volgens PNT
Bijbel Matteüs 22:24 24 en ze zeiden: "Leraar! Muše heeft ons gezegd, dat als een man sterft terwijl hij geen zonen heeft, [dat] zijn broer diens vrouw neemt, en nageslacht voor zijn broer doet opstaan'.
Bijbel Matteüs 22:25 25 Er waren nu onder ons zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf. Omdat hij geen zonen had, had hij zijn vrouw aan zijn broer nagelaten.
Bijbel Matteüs 22:26 26 Zo [stierf] ook de tweede en ook de derde tot de zevende toe.
Bijbel Matteüs 22:27 27 Als laatste van allen stierf ook de vrouw.
Bijbel Matteüs 22:28 28 Van wie van de zeven zal ze dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hadden haar genomen."
Bijbel Matteüs 22:29 29 Yešúʿ antwoordde en zei tegen hen: "U dwaalt, omdat u de Geschriften niet kent, of de kracht van God.
Bijbel Matteüs 22:30 30 Want in de opstanding van de doden nemen ze geen vrouwen en ook zijn vrouwen niet van mannen, maar ze zijn zoals de engelen van God in de hemel.
Bijbel Matteüs 22:31 31 Over de opstanding van de doden; hebt u niet gelezen wat u door God is gezegd toen hij zei:
Bijbel Matteüs 22:32 32 Ik ben de God van ʾAbrāhām, de God van ʾÍsḥāq en de God van Yaʿqúb. Hij is niet de God van de doden maar van de levenden."
Exodus 3:6
Bijbel Matteüs 22:33 33 Toen de menigten dit hadden gehoord, waren ze verbaasd over zijn leer.
Bijbel Matteüs 22:34 34 Zodra de Afgescheidenen hoorden dat hij de Zadokieten had doen zwijgen, vergaderden ze samen.
Bijbel Matteüs 22:35 35 Iemand, een van hen die de Wet kende, vroeg hem terwijl hij hem ging beproeven:
Bijbel Matteüs 22:36 36 "Leraar, wat is het grootse gebod van de Wet?"
Bijbel Matteüs 22:37 37 Yešúʿ zei daarop tegen hem: 'U zult de HEER, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en al uw kracht en heel uw verstand'.
Bijbel Matteüs 22:38 38 Dit is het grootste en het eerste gebod.
Bijbel Matteüs 22:39 39 Het tweede is eraan gelijk: 'Heb uw naaste lief zoals uzelf'.
Leviticus 19:18
Bijbel Matteüs 22:40 40 Aan deze twee geboden hangen de Thora en de Profeten."
Bijbel Matteüs 22:41 41 Omdat de Afgescheidenen waren vergaderd, vroeg Yešúʿ hun,
Bijbel Matteüs 22:42 42 en zei: "Wat zegt u over de Mšíḥā, van wie is hij de Zoon?" Ze zeiden tegen hem: "Zoon van Dawid."
Bijbel Matteüs 22:43 43 Hij zei tegen hen: "Hoe kan Dawid hem in de Geest de HEER noemen, want hij heeft gezegd:
Bijbel Matteüs 22:44 44 Dit zei de HEER tegen mijn Heer: Zit rechts van mij tot ik uw vijanden onder uw voeten plaats'.
'YHWH zei tegen Adonai'. Psalmen 110:1
Grieks heeft 'uw vijanden tot uw voetbank maak'.
Bijbel Matteüs 22:45 45 Als Dawid hem daarom de HEER noemt, hoe is hij zijn zoon?"
Bijbel Matteüs 22:46 46 Niemand kon hem echter antwoorden en niemand durfde hem verder, vanaf die dag, [iets] te vragen.

Bijgewerkt: dinsdag 20 juni 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.