Matteüs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 3

Bijbel Matteüs 3:1 1 In die dagen kwam Yúḥanān de Doper en hij verkondigde in de wildernis van Yihúd.
Bijbel Matteüs 3:2 2 Hij zei: "Heb berouw. Het koninkrijk van de hemel is genaderd!"
of 'wordt aangeboden'.
Bijbel Matteüs 3:3 3 Want hij is het over wie door de profeet ʾEšʿayā werd gesproken:
"De stem van een roepende in de wildernis:
'Bereid de weg van de HEER,
en egaliseer zijn pad'!
Jesaja 40:3; Maleachi 3:1.
Bijbel Matteüs 3:4 4 Deze Yúḥanān had echter kleding van kamelenhaar en een lederen gordelriem om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.
Bijbel Matteüs 3:5 5 Toen ging heel ʾÚrišlem en heel Yihúd en het hele gebied rond de Yúrdnān naar hem toe.
Bijbel Matteüs 3:6 6 Men liet zich door hem dopen in de rivier de Yúrdnān terwijl ze hun zonden beleden.
Bijbel Matteüs 3:7 7 Toen hij merkte dat vele Afgescheidenen en Zadokieten kwamen om gedoopt te worden zei hij tegen hen: "Geboorte van adders! Wie heeft u getoond te vluchten voor de komende gramschap?
Zonen van Zadúq. Ezechiël 44:15.
Bijbel Matteüs 3:8 8 Breng daarom vruchten voort die berouw waardig zijn,
Bijbel Matteüs 3:9 9 en veronderstelt u niet en zeg niet bij uzelf: 'ʾAbrāhām is onze vader!', want ik zeg u dat God uit deze stenen kinderen voor ʾAbrāhām kan doen opstaan!
Bijbel Matteüs 3:10 10 Zie, de bijl is aan de wortel van de bomen geplaatst! Daarom zal elke boom die geen goede vruchten draagt, worden gekapt en in het vuur vallen.
Bijbel Matteüs 3:11 11 Ik doop u wel in water tot berouw, maar hij die na mij komt, is machtiger dan ik, hij, degene van wie ik niet waardig ben zijn sandalen op te tillen, zal u dopen in de Heilige Geest en in vuur.
Numeri 31:23.
Bijbel Matteüs 3:12 12 Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer reinigen en hij zal de tarwe in zijn graanschuren verzamelen, maar het kaf zal hij verbranden in vuur dat niet dooft."
Bijbel Matteüs 3:13 13 Toen kwam Yešúʿ vanuit Glílā naar de Yúrdnān bij Yúḥanān om door hem gedoopt te worden.
Bijbel Matteüs 3:14 14 Maar Yúḥanān weigerde het hem en zei: "Ik moet door u gedoopt worden maar u komt naar mij?"
Bijbel Matteüs 3:15 15 Yešúʿ antwoordde en zei tegen hem: "Sta het nu toe, want het is gepast voor ons om al het rechtvaardige te vervullen." Toen stemde hij toe.
Bijbel Matteüs 3:16 16 Toen Yešúʿ was gedoopt, stond hij onmiddellijk uit het water op en werd de hemel voor hem geopend waarna hij de Geest van God als een duif zag afdalen en hij kwam over hem.
Bijbel Matteüs 3:17 17 Zie, een stem van de hemel zei: "Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik vreugde vind!"
Jesaja 42:1.

Bijgewerkt: donderdag 10 augustus 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.