MatteüsMarkusLucas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 18

Bijbel Lucas 18:1 1 En hij zei hun ook een gezegde; dat ze altijd zouden bidden en het hen niet zou vermoeien.
Bijbel Lucas 18:2 2 "Er was in een stad een rechter die God niet vreesde en mensen niet respecteerde.
Bijbel Lucas 18:3 3 Er was een weduwe in die stad die naar hem toe kwam en zei: 'Wreek mij tegenover mijn beschuldiger!'
(ܒܥܠ ܕܝܢܝ) 'Heer van het oordeel'.
Bijbel Lucas 18:4 4 En een lange tijd wilde hij niet, maar later zei hij bij zichzelf: 'Hoewel ik God niet vrees en mensen niet respecteer,
Bijbel Lucas 18:5 5 zal ik, omdat deze vrouw me vermoeit, haar toch wreken. Anders blijft ze me komen storen'
Bijbel Lucas 18:6 6 En onze Heer zei: "Hoor wat de onrechtvaardige rechter zei!
Bijbel Lucas 18:7 7 Zou God niet veel eerder wraak uitoefenen voor zijn verkozenen en geduld betonen met degenen die hem dag en nacht aanroepen?
Bijbel Lucas 18:8 8 Ik zeg jullie dat hij snel wraak zal uitoefenen voor hen. Zal de Mensenzoon echter, wanneer hij komt, werkelijk geloof op aarde vinden?"
Bijbel Lucas 18:9 9 En hij sprak deze gelijkenis met degenen die het zelfvertrouwen hadden, dat ze rechtvaardig waren, hoewel ze iedereen verachtten.
Bijbel Lucas 18:10 10 "Twee mannen gingen op naar de tempel om te bidden. De een was een Afgescheidene, de ander een belastinginner.
Bijbel Lucas 18:11 11 Die Afgescheidene stond en bad in zichzelf als volgt: 'O God, ik dank u dat ik niet zoals de andere mensen ben: afpersers, hebzuchtigen, overspelers of zoals deze belastinginner!
Bijbel Lucas 18:12 12 Maar ik vast twee keer per week en geef tienden van alles wat ik heb verkregen!'
Bijbel Lucas 18:13 13 Maar die belastinginner, die op een afstand stond, richtte zelfs zijn ogen niet naar de hemel op. In plaats daarvan sloeg hij op zijn boezem, en hij zei: 'O God, heb mededogen met mij, een zondaar!'
Bijbel Lucas 18:14 14 Ik zeg u dat in plaats van die Afgescheidene, deze [man] gerechtvaardigd naar zijn huis afdaalde. Want wie zichzelf verheft, zal worden vernederd en wie zichzelf vernedert, zal worden verheven."
Bijbel Lucas 18:15 15 Toen bracht men hem kinderen, zodat hij hen zou aanraken. Maar zijn leerlingen zagen het en berispten hen.
Bijbel Lucas 18:16 16 Maar Yešúʿ riep hen en zei tegen hen: "Sta de kinderen toe bij me komen en verbied het ze niet, want voor wie als zij zijn is het koninkrijk van de hemel.
Bijbel Lucas 18:17 17 Ik zeg jullie met zekerheid, dat wie het koninkrijk van God niet als een kind aanvaardt, het niet zal binnengaan."
Bijbel Lucas 18:18 18 Eén van de hoofden vroeg hem en zei tegen hem: "Goede Leraar, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven?"
Bijbel Lucas 18:19 19 Yešúʿ zei tegen hem: "Waarom noemt u mij goed? Want, niemand is goed behalve één, God.
Bijbel Lucas 18:20 20 De geboden kent u: u zult niet moorden, geen overspel plegen, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder."
Bijbel Lucas 18:21 21 Hij zei tegen hem: "Al deze dingen heb ik vanaf mijn jeugd gehouden."
Bijbel Lucas 18:22 22 Toen Yešúʿ dit hoorde, zei hij tegen hem: "Eén ding ontbreekt u. Ga alles wat u hebt verkopen, geef het aan de armen en u zult een voorraad in de hemel hebben, en volg mij."
Bijbel Lucas 18:23 23 Toen hij dit echter hoorde, raakte hij bedroefd want hij was zeer rijk.
Bijbel Lucas 18:24 24 Toen Yešúʿ zag dat het hem bedroefde, zei hij: "Hoe moeilijk is het voor wie bezittingen hebben om het koninkrijk van God binnen te gaan.
Bijbel Lucas 18:25 25 Het is eenvoudiger voor een kabel het oog van een naald binnen te gaan, dan voor een rijke het koninkrijk van God."
Zie Marcus 10:25
Bijbel Lucas 18:26 26 Degenen die hem hoorden zeiden hem: "Wie kan [er] dan [nog] leven?"
Bijbel Lucas 18:27 27 En Yešúʿ zei: "Die dingen die bij mensen niet kunnen, kunnen bij God."
Bijbel Lucas 18:28 28 Šemʿún Kiʾfā zei tegen hem: "Zie, wij hebben alles achtergelaten en zijn u gaan volgen!"
Bijbel Lucas 18:29 29 Yešúʿ zei tegen hem: "Ik zeg jullie met zekerheid, dat niemand zijn huis, ouders, broeders of vrouw of kinderen heeft verlaten vanwege het koninkrijk van God,
Bijbel Lucas 18:30 30 en niet dubbel zoveel zal ontvangen in deze tijd, en in de komende wereld eeuwig leven."
Bijbel Lucas 18:31 31 Yešúʿ nam zijn twaalf [apart] en zei tegen hen: "Zie, we gaan op naar ʾÚrišlem. Alle dingen die in de profeten over de Mensenzoon zijn geschreven, zullen worden voltooid.
Bijbel Lucas 18:32 32 Want hij zal worden uitgeleverd aan de volken, ze zullen hem uitlachen en hem in zijn gezicht spuwen;
Bijbel Lucas 18:33 33 ze zullen hem geselen, minachten en hem doden. Op de derde dag zal hij opstaan."
Bijbel Lucas 18:34 34 Maar ze begrepen geen van deze dingen, want dit woord was voor hen verborgen, en ze kenden de dingen die met hen gesproken waren, niet.
Bijbel Lucas 18:35 35 Toen ze vlak bij ʿÍríḥú kwamen, zat een blinde man langs de weg te bedelen.
Bijbel Lucas 18:36 36 Toen hij het geluid van de menigte die voorbij kwam hoorde, vroeg hij: "Wie is dit?"
Bijbel Lucas 18:37 37 Ze zeiden tegen hem: "Yešúʿ de Nāṣreen komt voorbij."
Bijbel Lucas 18:38 38 Toen riep hij uit en zei: "Yešúʿ, zoon van Dawid, heb medelijden met mij!"
Bijbel Lucas 18:39 39 Degenen die voor Yešúʿ uitgingen, maanden hem dat hij moest zwijgen. Nog luider riep hij uit: "Yešúʿ, zoon van Dawid, heb medelijden met mij!"
Bijbel Lucas 18:40 40 Daarop stond Yešúʿ stil en gebood dat ze hem bij hem brachten. Toen hij bij hem was gekomen, vroeg hij hem,
Bijbel Lucas 18:41 41 en zei tegen hem: "Wat wilt u dat ik voor u doe?" En hij zei: "Dat ik zal zien, mijn Heer!"
Bijbel Lucas 18:42 42 Yešúʿ zei tegen hem: "Zie, uw geloof heeft u gered!"
Bijbel Lucas 18:43 43 Onmiddellijk zag hij en hij volgde hem en prees God. Alle mensen die het zagen, gaven glorie aan God.

Bijgewerkt: zondag 24 december 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.