MatteüsMarkus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 5

Bijbel Markus 5:1 1 En hij kwam bij de overkant van het meer aan in het gebied van de Gadarenen.
Bijbel Markus 5:2 2 Toen hij uit de boot stapte, kwam vanuit de grafplaatsen een man die een onreine geest in zich had.
Bijbel Markus 5:3 3 Hij woonde in grafplaatsen en niemand kon hem met kettingen binden.
Bijbel Markus 5:4 4 Want wanneer hij met voetboeien en kettingen werd gebonden, brak hij de kettingen en brak hij de voetboeien in tweeën. Daarom kon niemand hem onderwerpen.
Bijbel Markus 5:5 5 En hij was dag en nacht, voortdurend, in de grafplaatsen en in de bergen, riep luid en sneed zichzelf met stenen.
Bijbel Markus 5:6 6 Toen hij Yešúʿ van ver zag, rende hij en knielde voor hem.
Bijbel Markus 5:7 7 En hij riep uit met een luide stem en zei: "Wat heb ik met u te maken, Yešúʿ, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer u bij God me niet te pijnigen!"
Bijbel Markus 5:8 8 Want hij had hem gezegd: "Ga uit de mens, onreine geest!"
Bijbel Markus 5:9 9 En hij vroeg hem: "Hoe is uw naam?" En hij zei tegen hem: "Onze naam is Legioen, want we zijn met velen."
Grieks heeft 'mijn naam'.
Bijbel Markus 5:10 10 En hij verzocht hem dringend om hem niet uit het gebied te sturen.
Bijbel Markus 5:11 11 Nu was daar bij de heuvel een grote kudde zwijnen die graasde.
Bijbel Markus 5:12 12 Die demonen verzochten hem en zeiden: "Zend ons over die zwijnen zodat we in hen kunnen gaan!"
Bijbel Markus 5:13 13 Hij stond het hun toe. Die onreine geesten gingen uit en gingen de zwijnen binnen. Die kudde rende naar een klif en ongeveer tweeduizend van hen vielen in het meer en verdronken in het water.
Bijbel Markus 5:14 14 Degenen die hen hoedden vluchtten en vertelden het in de stad en de dorpen, dus kwam men kijken wat er was gebeurd.
Bijbel Markus 5:15 15 Ze kwamen bij Yešúʿ, en zagen degene in wie de demonen waren geweest. Hij was gekleed en zat bescheiden. Hij was degene in wie Legioen was geweest. Ze waren bevreesd.
Bijbel Markus 5:16 16 En degenen die hadden gezien hoe het was gebeurd bij degene die de demonen had, vertelden [het] hun, en ook over die zwijnen.
Bijbel Markus 5:17 17 Dus verzochten ze hem om weg te gaan van hun grens.
Bijbel Markus 5:18 18 Nadat hij in de boot was gestapt, verzocht degene die demonen had gehad, of hij bij hem kon zijn.
Bijbel Markus 5:19 19 Maar hij stond [het] hem niet toe en zei tegen hem: "Ga naar je huis en vertel je mensen wat de HEER voor je heeft gedaan en hoe hij jou liefde heeft betoond."
Bijbel Markus 5:20 20 En hij vertrok en begon te verkondigen wat Yešúʿ voor hem had gedaan in de Tien Steden, en allen waren verbaasd.
Bijbel Markus 5:21 21 Toen Yešúʿ naar die overkant was overgestoken, verzamelden zich opnieuw grote menigten rondom hem terwijl hij aan de kust stond.
Bijbel Markus 5:22 22 Er kwam een man met de naam Yúraš, één van de oversten van de synagoge. Toen hij hem zag viel hij op zijn knieën,
Bijbel Markus 5:23 23 en verzocht hem dringend en zei tegen hem: "Mijn dochter is ernstig ziek. Kom en leg uw hand op haar en ze zal genezen en leven!"
Bijbel Markus 5:24 24 Yešúʿ ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en ze verdrongen hem.
Bijbel Markus 5:25 25 Maar [er was] een vrouw die [al] twaalf jaar een bloedvloeiing had,
Bijbel Markus 5:26 26 die veel had geleden vanwege veel dokters en ze had alles wat ze had uitgegeven, maar niets had geholpen en werd ze zelfs meer onderdrukt.
Bijbel Markus 5:27 27 Toen ze over Yešúʿ hoorde, kwam ze door het gedrang van de menigte hem van achter en raakte zijn kleding aan.
Bijbel Markus 5:28 28 Want ze zei: "Als ik slechts zijn kleding aanraak, zal ik leven."
Bijbel Markus 5:29 29 Onmiddellijk droogde de bron van haar bloed op en voelde ze in haar lichaam dat ze van haar plaag was genezen.
Bijbel Markus 5:30 30 Yešúʿ merkte onmiddellijk bij zichzelf dat er kracht van hem uit was gegaan, dus keerde hij zich tot de menigte en zei: "Wie heeft mijn kleding aangeraakt?"
Bijbel Markus 5:31 31 Maar zijn leerlingen zeiden hem: "U ziet dat de menigten u verdringen en u zegt: Wie heeft me aangeraakt?
Bijbel Markus 5:32 32 Maar hij keek om te zien wie dit had gedaan.
Bijbel Markus 5:33 33 Die vrouw vreesde en beefde. Omdat ze wist wat met haar was gebeurd, kwam ze en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid.
Bijbel Markus 5:34 34 En hij zei tegen haar: "Mijn dochter, je geloof deed je leven, ga in vrede en wees van je plaag genezen!"
Bijbel Markus 5:35 35 Terwijl hij sprak, kwam men van het huis van de overste van de synagoge en zei: "Uw dochter is gestorven, waarom vermoeit u de Leraar nog langer?"
Bijbel Markus 5:36 36 Maar Yešúʿ had de woorden die ze hadden gezegd gehoord, en zei tegen de overste van de synagoge: "Vrees niet, geloof slechts!"
Bijbel Markus 5:37 37 En hij liet niemand met hem gaan, behalve Šemʿún Kiʾfā, Yaʿqúb en Yúḥanān, de broer van Yaʿqúb.
Bijbel Markus 5:38 38 Ze kwamen bij het huis van de overste van de synagoge en hij zag dat ze verontrust waren, huilden en jammerden.
Bijbel Markus 5:39 39 Toen hij het huis binnenging, zei hij tegen hen: "Waarom bent u van slag en huilt u? Het meisje is niet dood, maar ze slaapt."
Bijbel Markus 5:40 40 En ze lachten hem uit, maar hij zond allen weg, nam de vader van het meisje en haar moeder en degenen die met hem waren, naar waar het meisje lag.
Bijbel Markus 5:41 41 En hij nam de hand van het meisje en zei tegen haar: "Meisje, sta op!"
Bijbel Markus 5:42 42 Onmiddellijk stond het meisje op en ging lopen, want ze was twaalf jaar oud, en ze waren verbaasd met grote verbazing.
Bijbel Markus 5:43 43 En hij verzocht hun dringend dit aan niemand bekend te maken en hij zei hun haar iets te eten te geven.

Bijgewerkt: maandag 25 september 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.