MatteüsMarcus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 6

Bijbel Marcus 6:1 1 En hij vertrok van daar en kwam in zijn eigen stad en zijn leerlingen volgden hem.
Bijbel Marcus 6:2 2 Toen het sabbat werd, ging hij leren in de synagoge, en velen die het hoorden waren verbaasd en zeiden: "Vanwaar heeft deze man deze dingen en wat voor wijsheid is hem gegeven? En dat er zulke krachtige werken door hem worden gedaan!
Bijbel Marcus 6:3 3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maryam, de broer van Yaʿqúb, Yāsi en Šemʿún? Zijn zijn zusters niet hier bij ons?" En ze namen aanstoot aan hem.
Bijbel Marcus 6:4 4 Yešúʿ zei tegen hen: "Geen profeet wordt geminacht, behalve in zijn stad onder zijn verwanten en in zijn huis."
Bijbel Marcus 6:5 5 Hij kon daar niets doen, zelfs geen wonder, behalve voor een paar zieken op wie hij zijn handen legde en hij hen genas.
Bijbel Marcus 6:6 6 En hij was verbaasd over hun gebrek aan geloof. Daarna ging hij langs de dorpen terwijl hij leerde.
Bijbel Marcus 6:7 7 En hij riep zijn twaalf en begon hen twee aan twee te sturen en hij gaf hun het gezag om onreine geesten uit te werpen.
Numeri 11:16
Bijbel Marcus 6:8 8 En hij gebood hun dat ze niets zouden meenemen voor onderweg, behalve een staf. Geen beurs, brood of kopergeld in hun tassen.
Bijbel Marcus 6:9 9 Ze moesten zich met sandalen schoeien en niet twee onderkleden dragen.
Bijbel Marcus 6:10 10 En hij zei tegen hen: "Welk huis jullie ook binnengaan, blijf daar tot jullie van daar weggaan.
Bijbel Marcus 6:11 11 Als iemand jullie niet ontvangt of jullie niet gehoorzaamt: schud het stof van onder jullie voeten wanneer jullie van daar vertrekken, voor hen tot getuigenis. Ik zeg jullie met zekerheid, dat het voor Sadúm en ʿAmúrā op de oordeelsdag rustiger zal zijn dan voor die stad."
Bijbel Marcus 6:12 12 Ze gingen voort en verkondigden dat [men] berouw moest hebben.
Bijbel Marcus 6:13 13 En er werden vele demonen uitgeworpen en ze zalfden vele zieken met olie en genazen hen.
Bijbel Marcus 6:14 14 Koning Herodes hoorde over Yešúʿ, want zijn naam was bekend geworden, en hij zei: "Yúḥanān de doper is uit het verblijf van de doden opgestaan, en daarom worden er door hem krachtige werken gedaan!"
Bijbel Marcus 6:15 15 Anderen zeiden: "Dit is ʾElíā!" en anderen: "Hij is een profeet zoals één van de profeten."
Bijbel Marcus 6:16 16 Toen Herodes dit hoorde, zei hij: "Het is Yúḥanān van wie ik het hoofd heb afgehakt. Hij is uit het verblijf van de doden opgestaan!"
Bijbel Marcus 6:17 17 Want Herodes had iemand naar Yúḥanān gezonden, hem gearresteerd en in de gevangenis geboeid op verzoek van Herodia, de echtgenote van Fílíppos, zijn broer, die hij had genomen.
Bijbel Marcus 6:18 18 Want Yúḥanān had tegen Herodes gezegd: "Het is u niet toegestaan om de echtgenote van uw broer te nemen!"
Bijbel Marcus 6:19 19 Maar Herodia bedreigde hem en wilde hem doden maar kon het niet,
Bijbel Marcus 6:20 20 want Herodes vreesde Yúḥanān want hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was en beschermde hem. Hij hoorde hem vaak aan, deed [de dingen] en gehoorzaamde graag.
Bijbel Marcus 6:21 21 En het was een staatsdag toen Herodes op zijn verjaardag een feest gaf voor zijn grootsten, aanvoerders en de hoofden van Glílā.
Bijbel Marcus 6:22 22 Toen kwam de dochter van Herodia binnen en ging dansen, wat Herodes en degenen die met hem waren behaagde, dus zei de koning tegen het meisje: "Vraag me iets wat je wilt en ik zal het je geven!"
Bijbel Marcus 6:23 23 En hij zwoer haar: "Wat je ook vraagt zal ik je geven, tot de helft van mijn koninkrijk toe!"
Bijbel Marcus 6:24 24 Maar ze ging weg en zei tegen haar moeder: "Wat zal ik hem vragen?" Ze zei tegen haar: "Het hoofd van Yúḥanān de doper!"
Bijbel Marcus 6:25 25 En onmiddellijk kwam ze gretig op de koning af en zei tegen hem: "Ik wil dat u me op dit uur, op een schaal, het hoofd van Yúḥanān de doper geeft!"
Bijbel Marcus 6:26 26 En het maakte hem zeer bedroefd maar vanwege de eed en degenen die aanlagen kon hij het haar niet ontzeggen.
Bijbel Marcus 6:27 27 De koning zond echter onmiddellijk de beul en gebood dat hij het hoofd van Yúḥanān zou brengen. Die ging en hakte het hoofd van Yúḥanān in de gevangenis af.
Bijbel Marcus 6:28 28 En hij bracht het op een schaal en gaf het aan het meisje en het meisje gaf het aan haar moeder.
Bijbel Marcus 6:29 29 Toen zijn leerlingen het hoorden, kwamen ze en namen ze zijn lijk en legden het in een grafplaats.
Bijbel Marcus 6:30 30 Toen de gezanten zich bij Yešúʿ hadden verzameld, vertelden ze hem alles wat ze hadden gedaan en wat ze hadden geleerd.
Bijbel Marcus 6:31 31 En hij zei tegen hen: "Kom en laten wij naar de wildernis gaan, alleen, en wat uitrusten." Want velen kwamen en gingen, maar zij hadden zelfs geen ruimte om te eten.
Bijbel Marcus 6:32 32 Dus vertrokken zij met een boot naar een plaats, alleen in de wildernis.
Bijbel Marcus 6:33 33 Maar velen zagen hen terwijl ze vertrokken en ze herkenden hen, en renden vanuit de steden op het land voor hem uit, naar die plaats.
Bijbel Marcus 6:34 34 Yešúʿ stapte uit en zag de vele menigten en had medelijden met hen, want ze leken op schapen zonder herder, en hij begon hun vele dingen leren.
Bijbel Marcus 6:35 35 Toen de tijd was verstreken kwamen zijn leerlingen bij hem en zeiden hem: "Deze plaats is een wildernis en het is erg laat.
Bijbel Marcus 6:36 36 Zend hen weg naar de omliggende velden en dorpen en laat hen voor zichzelf brood kopen, want ze hebben niets om te eten."
Bijbel Marcus 6:37 37 Maar hij zei tegen hen: "Geven jullie hun iets te eten." Ze zeiden tegen hem: "Moeten we gaan en voor tweehonderd denarie brood kopen en hun te eten geven?"
Bijbel Marcus 6:38 38 En hij zei tegen hen: "Ga kijken hoeveel brood jullie hier hebben." Toen ze hadden gekeken zeiden ze hem: "Vijf broden en twee vissen."
Bijbel Marcus 6:39 39 En hij gebood hun om iedereen in groepen in het gras te laten aanliggen.
Bijbel Marcus 6:40 40 Ze lagen aan in groepen van honderd en vijftig.
Bijbel Marcus 6:41 41 En hij nam die vijf broden en twee vissen, keek naar de hemel, zegende en brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen om het voor hen te plaatsen. Zo verdeelden ze ook die twee vissen over allen.
Bijbel Marcus 6:42 42 Allen aten en werden verzadigd.
Bijbel Marcus 6:43 43 Ze haalden van de brokken [brood] twaalf gevulde korven op, en ook van de vis.
Bijbel Marcus 6:44 44 Nu waren degenen die brood hadden gegeten vijfduizend mannen.
Bijbel Marcus 6:45 45 En onmiddellijk drong hij bij zijn leerlingen aan om in de boot te stappen en naar de overkant te gaan, naar Bét-Ṣayādā, terwijl hij de menigten wegzond.
Bijbel Marcus 6:46 46 Nadat hij hen had weggezonden ging hij naar een berg om te bidden.
Bijbel Marcus 6:47 47 Nadat de avond was gekomen, was de boot midden op het meer en hij was alleen op het land.
Bijbel Marcus 6:48 48 Hij zag dat ze zich pijnigden te roeien omdat ze tegenwind hadden. Tegen het einde van de nacht kwam Yešúʿ bij hen, terwijl hij het water liep, en hij wilde hen passeren.
of 'In de vierde wacht'.
Bijbel Marcus 6:49 49 Toen ze hem op het water zagen lopen, dachten ze dat het een valse verschijning was en ze riepen luid.
Bijbel Marcus 6:50 50 Want allen zagen hem en waren bevreesd. Onmiddellijk sprak hij met hen en zei: "Schep moed, ik ben [het], vrees niet!"
Bijbel Marcus 6:51 51 Toen hij bij hen in de boot stapte en de wind ophield, waren ze zeer verbaasd en diep verbijsterd bij zichzelf,
Bijbel Marcus 6:52 52 want ze hadden niets van het brood begrepen omdat hun hart verhard was.
Bijbel Marcus 6:53 53 Toen ze naar de overkant waren overgestoken kwamen ze bij het land van Genesar.
Bijbel Marcus 6:54 54 Nadat ze uit de boot waren gestapt, herkenden de mensen van de omgeving hem onmiddellijk.
Bijbel Marcus 6:55 55 En allen renden door dat land en ze begonnen degenen die ziek waren te brengen, terwijl ze hen op draagbedden droegen naar waar ze hoorden dat hij was.
Bijbel Marcus 6:56 56 En waar hij ook in de dorpen en steden binnenging werden de zieken op de wegen gelegd, en men verzocht hem om zelfs maar de rand van zijn kleding aan te raken. En allen die hem aanraakten werden genezen.

Bijgewerkt: maandag 25 september 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.