MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hoofdstuk 11

Bijbel Openbaring 11:1 1 Er werd me een riet gegeven, met de vorm van staf. De engel stond en zei: "Sta op, en meet de tempel van God en het altaar en degenen die erin aanbidden."
Bijbel Openbaring 11:2 2 Maar laat het binnenhof van de tempel erbuiten en meet het niet want het is aan de volken gegeven en ze zullen ʾÚrišlem tweeënveertig maanden vertrappen.
Grieks heeft 'buitenhof'.
Daniël 12:7; Openbaring 12:6; 12:40; 13:5,
Lucas 21:24
Bijbel Openbaring 11:3 3 En ik zal mijn twee getuigen toestaan twaalfhonderdzestig dagen te profeteren, terwijl ze gekleed zijn in zakken.
Bijbel Openbaring 11:4 4 Dit zijn de twee olijven en de twee menora's die tegenover de Heer van de hele aarde staan.
Romeinen 11:17; Zacharia 4:11-14
Romeinen 9:6
Bijbel Openbaring 11:5 5 Als iemand hen probeert te schaden, komt er vuur uit hun mond dat hun vijanden verslindt. Wie hen wil schaden zal zo gedood worden.
Bijbel Openbaring 11:6 6 Ze hebben het gezag om de hemel af te sluiten zodat de regen niet zal afdalen in de dagen van hun profetie en ze hebben het gezag om water in bloed te veranderen en de aarde met alle plagen te slaan, zoveel ze willen.
Bijbel Openbaring 11:7 7 Wanneer hun getuigenissen vervuld zullen zijn, zal het beest dat uit de zee opkomt, oorlog met hen voeren, hen overwinnen en hen doden.
Grieks heeft 'afgrond'.
Bijbel Openbaring 11:8 8 Hun lijken zullen in de straten van de Grote Stad zijn, geestelijk genaamd Sadúm en Meṣrén, waar hun Heer werd gekruisigd.
Bijbel Openbaring 11:9 9 Hun lijken zullen drie en een halve dag gezien worden door gemeenschappen, stammen en talen en volken, en het zal niet toegestaan worden ze in een graf te plaatsen.
Bijbel Openbaring 11:10 10 De bewoners van de aarde zullen zich om hen verheugen en verblijden en elkaar geschenken sturen, omdat de twee profeten de bewoners van de aarde hadden gepijnigd.
Bijbel Openbaring 11:11 11 Na drie en een halve dag ging de levensadem van God in hen en ze stonden op hun voeten. De Geest van Leven viel op hen. Een grote vrees overviel degenen die hen zagen.
Bijbel Openbaring 11:12 12 En ze hoorden een grootse stem van de hemel die hun zei: "Kom naar boven!" En ze stegen met een wolk naar de hemel op, terwijl hun vijanden naar hen keken.
Bijbel Openbaring 11:13 13 Op dat moment was er een grote aardbeving, waarna een tiende van de steden viel, en door de aardbeving stierven er zevenduizend mannen van naam. De rest had ontzag en gaf glorie aan God, die in de hemel is.
Bijbel Openbaring 11:14 14 Zie, twee weeën zijn voorbij gegaan en zie, het derde wee komt onmiddellijk!
Bijbel Openbaring 11:15 15 De zevende engel klonk en er waren grootse stemmen in de hemel die zeiden: "Het koninkrijk van de wereld is van onze God en zijn Mšíḥā geworden. Hij zal voor altijd en eeuwig regeren!"
Bijbel Openbaring 11:16 16 De vierentwintig oudsten die tegenover God op hun tronen zaten, vielen op hun knieën en aanbaden God.
Bijbel Openbaring 11:17 17 Ze zeiden: "We danken u, HEER God, de handhaver van alles, die is en is geweest. Want u hebt uw grootse kracht opgenomen en u bent gaan regeren."
Bijbel Openbaring 11:18 18 De volken waren getergd en uw gramschap en de tijd om de doden te oordelen is gekomen. En u zult een beloning geven aan uw bedienden, de profeten, en aan de heiligen en aan degenen die uw naam eren, aan de kleinen en de groten. U zult verwoesten wie de aarde hebben verwoest.
Bijbel Openbaring 11:19 19 De tempel in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond verscheen in de tempel. En er waren bliksem, donders, stemmen, een aardbeving en grote hagel.

Bijgewerkt: vrijdag 22 december 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.