MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Hoofdstuk 14

Bijbel Openbaring 14:1 1 Ik zag en zie: het Lam stond op de berg Ṣehyún en met hem honderdvierenveertigduizend die zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven hadden.
Hebreeën 12:22
Bijbel Openbaring 14:2 2 En ik hoorde een geluid van de hemel als het geluid van veel water, en als het geluid van luide donder, en ik hoorde geluid als van een harpist die zijn harp tokkelt.
Bijbel Openbaring 14:3 3 En ze zongen een nieuwe lofzang tegenover de troon en de vier dieren en de oudsten: en niemand behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde waren gekocht, kon die lofzang leren.
Bijbel Openbaring 14:4 4 Zij zijn degenen die niet met vrouwen zijn besmeurd, want ze zijn maagden die het Lam volgen, overal waar hij gaat. Zij zijn van de mensheid gekocht, de vroege oogst voor God en voor het Lam.
Bijbel Openbaring 14:5 5 En in hun mond wordt geen leugen gevonden, want ze zijn vlekkeloos.
Bijbel Openbaring 14:6 6 En ik zag een andere engel in het midden van de hemel vliegen en hij had de eeuwige boodschap bij zich om te verkondigen over de bewoners van de aarde en over alle volken en gemeenschappen, stammen en talen.
Bijbel Openbaring 14:7 7 En hij zei met een luide stem: "Vrees God en geef hem de glorie omdat het uur van zijn oordeel is gekomen en aanbid degene die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt!"
Bijbel Openbaring 14:8 8 Een andere, een tweede, volgde hem en zei: "Gevallen, gevallen is Bābél de Grote die aan alle volken te drinken heeft gegeven van haar venijnige hoererij."
Bijbel Openbaring 14:9 9 Een andere, derde engel volgde hem en zei met een luide stem: "Wie het beest en zijn beeld heeft aanbeden, en zijn gravering op zijn voorhoofd heeft ontvangen,
Grieks heeft 'zijn voorhoofd of op zijn hand'.
Bijbel Openbaring 14:10 10 zal ook van de wijn van de woede van de HEER drinken, die zonder vermenging werd verdund in de beker van zijn gramschap. En hij zal worden gepijnigd in vuur en zwavel voor de heilige engelen en voor het Lam.
Bijbel Openbaring 14:11 11 En de rook van hun pijniging zal voor altijd en eeuwig opstijgen en er zal dag en nacht geen verlichting zijn voor degene die het beest en zijn beeld heeft aanbeden of voor degene die de gravering van zijn naam heeft genomen.
Bijbel Openbaring 14:12 12 Hier is het geduld van de heiligen nodig en van degenen die de geboden van God en het geloof van Yešúʿ bewaren.
Bijbel Openbaring 14:13 13 En ik hoorde een stem van de hemel die zei: "Schrijf; gelukkig zijn de doden die in onze Heer zijn gestorven." Vanaf nu zegt de Geest: "Ja!" omdat ze van hun werk zullen rusten.
Bijbel Openbaring 14:14 14 Zie, een witte wolk en op de wolk zat iemand die op de Mensenzoon leek en op zijn hoofd was een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel.
Bijbel Openbaring 14:15 15 Een andere engel kwam uit de tempel en riep met een luide stem tot degene die op de wolk zat: "Zend je sikkel en oogst, want de tijd om te oogsten is gekomen!"
Bijbel Openbaring 14:16 16 En hij die op de wolk zat, wierp zijn sikkel in de aarde en de aarde werd geoogst.
Bijbel Openbaring 14:17 17 Een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en hij had een scherpe sikkel.
Bijbel Openbaring 14:18 18 Een andere engel kwam van het altaar, en hij had gezag over het vuur en hij riep met een luide stem tot de degene die de scherpe sikkel bij zich had: "Zend je scherpe sikkel en verzamel de trossen uit de wijngaarden van de aarde, want haar druiven zijn rijp!"
Bijbel Openbaring 14:19 19 De engel wierp zijn sikkel in de aarde en verzamelde de druiven van de aarde en wierp ze in de wijnpers van de grote woede van God.
Bijbel Openbaring 14:20 20 En de wijnpers werd buiten de stad getreden en er kwam bloed uit de wijnpers tot op de teugels van de paarden over twaalfhonderd stadiën.
Grieks (behalve Sinaïticus) heeft zestienhonderd.

Bijgewerkt: zondag 29 oktober 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.