MatteüsMarkusLucasJohannesHandelingenRomeinen1 Korintiërs2 KorintiërsGalatenEfeziërsFilippenzenKolossenzen1 Tessalonicenzen2 Tessalonicenzen1 Timoteüs2 TimoteüsTitusFilemonHebreeënJakobus1 Petrus2 Petrus 1 2 3 1 Johannes2 Johannes3 JohannesJudasOpenbaring

Hoofdstuk 2

Bijbel 2 Petrus 2:1 1 Maar zoals er ook liegende profeten waren onder het volk, zo zullen er ook liegende leraren onder jullie zijn. Ze brengen schadelijke leringen en ontkennen de Heer die hen heeft gekocht, terwijl ze over zichzelf een haastige ondergang brengen.
Grieks heeft heimelijk schadelijke
Johannes 17:12 en 2 Tessalonicensen 2:3
Bijbel 2 Petrus 2:2 2 En velen zullen achter hun onreinheid aanlopen, waardoor de weg van waarheid wordt belasterd.
Bijbel 2 Petrus 2:3 3 En door hebzucht en hun gladde praatjes zullen zij winst onder jullie maken. Hun oordeel, van vroeger, ligt niet stil en hun ondergang sluimert niet.
Bijbel 2 Petrus 2:4 4 Want als God de engelen die hadden gezondigd, niet had gespaard, maar in de kettingen van de mist neergeworpen in de diepten, en uitgeleverd om te worden bewaard voor het oordeel van pijniging,
Grieks heeft 'Tartarus'. Job 40:20 LXX. Henoch 20:3
Bijbel 2 Petrus 2:5 5 en de vroegere wereld niet heeft gespaard, maar Nuḥ, de achtste prediker van rechtvaardigheid, heeft beschermd toen hij de grote vloed over de slechte wereld bracht,
of eerste
Bijbel 2 Petrus 2:6 6 toen hij de stad van Sadúm en ʿAmúrā verbrandde en hen met omverwerping heeft veroordeeld, heeft hij hen tot een demonstratie gesteld voor komende slechten.
Bijbel 2 Petrus 2:7 7 Ook heeft hij de rechtvaardige Lút bevrijd, die werd geslagen door het onreine gedrag van degenen die zonder wet waren.
Genesis 19:15
Bijbel 2 Petrus 2:8 8 Want toen hij van dag tot dag onder hen woonde, werd hij in zien en horen in zijn rechtvaardige ziel gepijnigd door hun wetteloze werken.
Bijbel 2 Petrus 2:9 9 De HEER weet degenen die hem vrezen te bevrijden van verdrukking, maar hij bewaart de onrechtvaardigen om te worden gepijnigd op de oordeelsdag,
Bijbel 2 Petrus 2:10 10 vooral degenen die de begeerte van het vlees in onreinheid nalopen, die de heerschappij minachten, eigenzinnig en trots zijn, verstoken van respect terwijl ze lasteren.
Bijbel 2 Petrus 2:11 11 Hoewel de engelen in macht en kracht groter dan zij zijn, brengen ze geen lasterlijk oordeel van de HEER tegen hen in.
Bijbel 2 Petrus 2:12 12 Ze zijn als stomme dieren, die van nature voor het mes en voor de slacht zijn omdat ze de dingen die ze niet begrijpen belasteren. Ze zullen in hun eigen bederf bederven.
ie. die niet kunnen spreken.
Bijbel 2 Petrus 2:13 13 Ze zijn als degenen van wie onrechtvaardigheid de beloning is voor onrechtvaardigheid. Ze beschouwen een zwelgpartij overdag een plezier en ze zijn vol van vlekken terwijl ze verheugd zijn wanneer ze zich plezieren in hun vermaak.
Bijbel 2 Petrus 2:14 14 En ze hebben ogen vol van overspel en oneindige zonden omdat ze onstandvastige zielen verleiden en een in hebzucht geoefend hart hebben; kinderen van de vloek.
Het Grieks heeft 'ze hebben ogen vol van een overspeelster'
Bijbel 2 Petrus 2:15 15 Toen ze de rechte weg hadden verlaten, zijn ze verdwaald en de weg van Belam opgegaan, de zoon van Bʿúr, degene die de beloning van de onrechtvaardigheid liefhad.
Grieks en Vaticanus hebben 'Bosor'.
Bijbel 2 Petrus 2:16 16 Maar de terechtwijzing die hij voor zijn overtreding kreeg, was een stemloze ezelin, die met de stem van een mens sprak en de dwaasheid van de profeet verhinderde.
Bijbel 2 Petrus 2:17 17 Ze zijn waterloze bronnen, wolken die door een wervelwind worden gedreven. De donkere mist wordt voor hen voor eeuwig behouden.
Bijbel 2 Petrus 2:18 18 Want ze spreken rampzalige ijdelheid. Met onreine begeerten van het vlees verleiden ze degenen die bijna zijn ontvlucht van degenen die zich overgeven aan de misleiding.
Bijbel 2 Petrus 2:19 19 En ze beloven vrijheid maar zelf zijn ze dienaren van het bederf. Aan datgene waar iemand door is overwonnen is hij ook onderworpen.
Bijbel 2 Petrus 2:20 20 Want nadat ze de onreinheden van de wereld zijn ontvlucht door de erkenning van onze Heer Yešúʿ Mšíḥā en onze Bevrijder, zijn ze opnieuw in deze dingen verstrikt en overwonnen. Hun einde is erger dan eerst.
Bijbel 2 Petrus 2:21 21 Het zou beter voor hen geweest zijn de Weg van rechtvaardigheid niet te hebben gekend, dan dat zij het hebben geweten en zich hebben afgekeerd van het heilige gebod dat hun was gegeven.
Bijbel 2 Petrus 2:22 22 Hun zijn deze dingen van het ware gezegde overkomen: "De hond die naar zijn braaksel terugkeerde", en "de gewassen zeug [keerde terug] naar het rollen in de modder."

Bijgewerkt: vrijdag 29 september 2017
© geldig vanaf 21 oktober 2013
Copyright indicatie 'Creative Commons' CC-BY-NC-ND. U mag de Peshitta.nl tekst ongewijzigd, niet commerciëel, in willekeurige mediavorm distribueren met vermelding van de oorspronkelijke naam Peshitta.nl
U mag de Peshitta.nl tekst alleen distribueren als u deze licentie ongewijzgd laat.

Syriac Fonts provided by George Kiraz. Peshitta source, UBS 1905 text.

Download e-Sword module (door Ad Oprel) voor Peshitta_nl
Volg peshitta.nl via Twitter.